Języki obce dla studentów niepełnosprawnych

01-07-2021

Centrum Językowe PŁ prowadzi zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego i polskiego dla wszystkich studentów PŁ. W tej grupie są też studenci z niepełnosprawnościami, których lektorzy obejmują zindywidualizowaną opieką uwzględniającą ich niestandardowe potrzeby.

Praca indywidualna

W semestrze letnim 2020/21 Centrum Językowe we współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych zorganizowało zajęcia z języka angielskiego dla studentki niedosłyszącej. Metody i techniki pracy oraz środki dydaktyczne zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb studentki. Analiza materiału audio została zastąpiona pracą z transkrypcją nagrań. Wykorzystano materiały multimedialne z napisami. Zastosowano liczne ćwiczenia interaktywne. Przydatna okazała się również funkcja „Włącz napisy na żywo” dostępna w aplikacji Teams.

Jak powiedział Haruki Murakami: Nauka nowego języka jest jak stawanie się nowym człowiekiem.

Praca w grupie

Realizując koncepcję projektowania uniwersalnego lektorzy i wykładowcy prowadzący zajęcia z języków obcych uwzględniają specjalne potrzeby edukacyjne studentów z niepełnosprawnościami także podczas zajęć grupowych.

W zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych tych studentów wprowadzane są odpowiednie działania.

Na przykład dla studentów słabowidzących zwiększa się rozmiar czcionki w przygotowywanych materiałach tekstowych. Mogą oni wybrać miejsca w sali tak, by zapewnić sobie najlepszą widoczność tablicy. Podczas analizy materiałów multimedialnych obraz z projektora mogą oglądać na komputerze. Analiza tekstu czytanego może być też zastępowana rozumieniem ze słuchu.

Poszerzanie umiejętności językowych

Centrum Językowe prowadzi też działania rozwijające zainteresowania studentów niepełnosprawnych językami obcymi. W roku akademickim 2020/21 zaproponowano im udział w kursie języka hiszpańskiego. Impulsem do tej inicjatywy były wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej przez CJ.

Kurs realizowany był od podstaw. Dzięki finansowaniu ze strony Biura ds. Osób Niepełnosprawnych był on darmowy. Ze względu na sytuację pandemiczną zajęcia prowadzone były przez Teams.

Uczestnicy 30-godzinnego kursu nabyli podstawowe umiejętności komunikacyjne w zakresie przedstawiania się, opowiadania o sobie, swojej rodzinie i domu, rozwijając umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania. Zdobyli także wiedzę o kulturze i tradycjach krajów hiszpańskojęzycznych.

- Mamy nadzieję na kontynuację nauki języka hiszpańskiego w przyszłym semestrze – mówią studenci.

Indywidualizacja nauczania

Zajęcia językowe w CJ prowadzone są w oparciu o koncepcję indywidualizacji nauczania. Ważnymi jej elementami są:

  • rozpoznanie potrzeb edukacyjnych przez analizę dokumentacji, obserwację, rozmowę ze studentem oraz kontakt z BON,
  • zaproponowanie możliwych dostosowań w porozumieniu ze specjalistami. W zależności od charakteru trudności z jakimi borykają się studenci niepełnosprawni są to psychologowie, psychiatrzy i lekarze różnych specjalności,
  • wzmacnianie mocnych stron studenta i motywowanie do rozwoju umiejętności językowych.

Centrum Językowe prowadzi zajęcia dla studentów niepełnosprawnych, dbając o najwyższe standardy nauczania i otwarte, przyjazne środowisko nauki.