Nowatorskie badania – unikatowa aparatura

31-03-2022

Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej (LLSM) kierowane przez prof. Halinę Abramczyk otrzymało z Ministerstwa Edukacji i Nauki niemal 5 milionów złotych na zakup aparatury badawczej.

Dzięki tym środkom laboratorium zostanie doposażone w unikatową aparaturę umożliwiającą rozwój prowadzonych badań pn.: NANOONKOLOGIA: Biopsja optyczna, wirtualna histopatologia i operacje nawigowane metodą Ramana.

Pionierska metoda diagnostyki

W LLSM od wielu lat prowadzone są badania z pogranicza chemii, biologii i medycyny dotyczące nowotworów. - Nowotwory są jedną z najczęstszych chorób w populacji światowej i jedną z głównych przyczyn śmiertelności. Badania prowadzone w naszym laboratorium potwierdzają możliwość wdrożenia pionierskich i innowacyjnych metod diagnostyki onkologicznej opartej o biomarkery Ramana – mówi prof. Halina Abramczyk. - Informacja biochemiczna zawarta w widmach Ramana pozwala bowiem nie tylko na postawienie diagnozy, ale także na zrozumienie mechanizmów przeprogramowania metabolicznego w komórkach nowotworowych oraz śledzenie zmian epigenetycznych, które zachodzą podczas rozwoju guza. Jest to kluczowe w opracowywaniu skutecznych terapii leczniczych. Nasze badania dotyczące narzędzi diagnostyki nowotworów mają szeroki wpływ społeczny i ekonomiczny na sektor medyczny dzięki możliwości translacji opracowanych metod analitycznych do klinicznej praktyki onkologicznej. Przyczyniają się one do polepszenia rozdzielczości przestrzennej i spektralnej technik diagnostycznych – co jest szczególnie istotne w nowotworach naciekających, podwyższenia czułości i swoistości testów medycznych oraz skrócenia czasu diagnozy, wdrożenia protokołów obiektywnych, uniezależnionych od interpretacji diagnosty*.

Unikatowa aparatura

W roku 2022 zakupione zostaną:

  • zestaw do analizy fluorescencji i chemiluminescencji układów biologicznych wraz z wyposażeniem służącym do pracy z próbkami biologicznymi. Umożliwi on wizualizację białek i przeciwciał. Jest wyposażony w zestawy umożliwiające izolację białek i ich wybarwianie. Zestaw umożliwi elektroforezę, przeniesienie rozdzielonych białek z żelu na membranę, inkubację z odpowiednimi przeciwciałami i detekcję pożądanego białka,
  • mikroskop IR oraz sił atomowych do pomiarów próbek biologicznych. Zostanie wykorzystany do analizy właściwości wibracyjnych i nanomechanicznych tkanek i komórek, w tym poddanych działaniu leków. Technika nanoIR jest nowatorską w skali kraju techniką obrazowania. Innowacyjność polega na otrzymywaniu widm oraz map charakteryzujących rozkład przestrzenny substancji chemicznych z rozdzielczością 10 nm, przy wykorzystaniu przestrajalnego lasera w zakresie IR,
  • zestaw do analizy żywotności komórek w oparciu o pomiary absorbancji i fluorescencji. Układ będzie zawierał automatyczny, odwrócony mikroskop fluorescencyjny i wielodetekcyjny czytnik mikropłytkowy umożliwiający pomiar intensywności fluorescencji, luminescencji i absorbancji. Zestaw umożliwi  pełną kontrolę warunków – temperatura, wilgotność i skład atmosfery (CO2/O2), istotnych dla  hodowli komórkowych podczas obrazowania.

Jest to już trzecia inwestycja realizowana w LLSM. Poprzednie to: Doposażenie spektrometru Ramana oraz femtosekundowego układu laserowego – ponad 2,8 miliona złotych w latach 2013-2014 oraz Translacja do klinicznych badań diagnostycznych nowotworów. Zakup aparatury do badania dynamiki obrazowania wibracyjnego z ultra wysoką rozdzielczością czasową, widmową i przestrzenną w diagnostyce nowotworów - ponad 2,7 miliona złotych w latach 2018-2019.

O badaniach prowadzonych w zespole można przeczytać także na stronie

Film o Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej