Wydaj książkę po angielsku, czyli nowe usługi w Wydawnictwie PŁ

03-10-2023

Współczesny dyskurs naukowy podporządkowany jest procesom szeroko rozumianej globalizacji i internacjonalizacji. Badania naukowe, prowadzone nierzadko w zespołach międzynarodowych, winny być zatem upowszechniane w sposób najbardziej uniwersalny, zrozumiały i dostępny dla przedstawicieli środowiska naukowego (i nie tylko) z różnych części świata. W sposób szczególny dotyczy to dyscyplin z obszaru nauk technicznych. Ten stan rzeczy wymusza konieczność tworzenia podstaw do coraz większej otwartości, w tym także otwartości komunikacyjno-językowej w publikowaniu wyników badań.

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej – wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, a także potrzebom środowiska akademickiego – serdecznie zaprasza autorów – pracowników i doktorantów Politechniki Łódzkiej do publikacji artykułów, monografii, materiałów pokonferencyjnych, skryptów  i podręczników pisanych w języku angielskim.

materiał graficzny materiał graficzny

Jeśli jako eksperci w swoich dziedzinach, władający językiem  angielskim, nie jesteście absolutnie pewni swoich kompetencji lingwistycznych – zapraszamy do Wydawnictwa.

Zapewniamy profesjonalne usług w zakresie:

  • kompleksowego opracowania redakcyjnego tekstów w języku angielskim, w tym redakcji merytorycznej, językowej i edytorskiej (sprawdzenie poprawności formalno-językowej tekstu –eliminacja błędów językowych i stylistycznych, ujednolicenie zapisów dat, nazwisk, nazw własnych; weryfikacja cytowania, opisu źródeł, ujednolicenie przypisów i bibliografii);
  • przekładu tekstów pisanych po polsku na język angielski;
  • przekładu tekstów pisanych po angielsku na język polski;
  • korekty językowej i edytorskiej tekstów w języku angielskim;
  • kolacjonowania tekstu (sprawdzenie zgodność tekstu z oryginałem w przypadku opracowania tłumaczeń);
  • składu i opracowania graficznego (przygotowanie do druku oraz sporządzenie okładki publikacji).

Szczególnie zależy nam na tym, by trafić do młodych pracowników nauki – doktorantów i doktorów, którzy stoją przed wyzwaniem opublikowania efektów swoich badań w czasopismach anglojęzycznych lub marzą o wydaniu swojej pierwszej książki po angielsku. Ta ostatnia to najczęściej monografia naukowa oparta na treściach rozprawy doktorskiej.

Wszystkim zainteresowanym zapewniamy pomoc w:

  • przygotowaniu artykułu w języku angielskim z wszystkimi niezbędnymi dodatkami (bibliografia załącznikowa, abstrakt, biogram, słowa kluczowe);
  • przekształceniu rozprawy doktorskiej w tekst, który spełnia wymogi monografii naukowej; dotyczy to zarówno publikacji w języku polskim, jak i w języku angielskim.

Monografia naukowa – poza tym, że powinna spełniać określone ogólne wymogi formalne, które mają gwarantować zachowanie naukowych standardów publikacji – musi być także poddana recenzji (dwie niezależne opinie samodzielnych pracowników nauki, specjalistów  w danej dziedzinie). Mając to na uwadze, w miarę potrzeb zapewniamy pełną obsługę w zakresie anglojęzycznej  korespondencji z recenzentami z kraju i z zagranicy.

 

Serdecznie zapraszamy do siedziby Wydawnictwa

(93-005 Łódź, ul. Wólczańska 223, B22, pok. 19; tel. 42 631 20-87) lub do kontaktu e-mailowego z:

kierownikiem Wydawnictwa PŁ – dr Dorotą Utracką (dorota.utracka@p.lodz.pl) 

i redaktor-anglistą (English editor))– dr Joanną Pawliczak (joanna.pawliczak@p.lodz.pl)