Przemówienie Rektora - obszerne fragmenty

25-05-2021

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik rozpoczął wystąpienie słowami - Dokładnie dziś przypada 76. rocznica powstania Politechniki Łódzkiej. 24 maja 1945 r. ukazał się dekret o utworzeniu naszej uczelni, a jej rektorem został prof. Bohdan Stefanowski. (..) Niezmiennie wdzięczni naszym mistrzom, budujemy na wspaniałej tradycji ambitne plany rozwoju Politechniki Łódzkiej. Nauka, kształcenie oraz społeczna odpowiedzialność uczelni – wokół tych filarów wypełniamy naszą misję.

Rozwój badań naukowych

Nawiązując do strategicznego celu uczelni, jakim jest wzrost aktywności naukowej, rektor przedstawił kolejne przedsięwzięcia w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. - Premiujemy najwyższą jakość działalności naukowej, co sprawnie koordynuje rektorska komisja odpowiedzialna za realizację planów zdefiniowanych we wniosku do programu IDUB. Dotychczas przeznaczyliśmy już 5,5 mln zł na dodatkowe wynagrodzenia dla najbardziej aktywnych pracowników, doktorantów i studentów prowadzących badania naukowe. To imponująca kwota, która jeszcze wzrośnie, ponieważ na drugą połowę tego roku przewidujemy kolejne konkursy i nagrody. Liczymy, że zaowocują one uzyskaniem najwyższych kategorii w ewaluacji dyscyplin naukowych. (…)

Strategiczny cel Politechniki Łódzkiej to osiągnięcie światowych standardów w nauce. Stawiamy na otwartość i innowacyjność w badaniach naukowych oraz rozwijanie współpracy w międzynarodowych sieciach i konsorcjach, dlatego zabiegamy o ponowne dołączenie do sieci the European Consortium of Innovative Universities - ECIU.

Jakość kształcenia

Podkreślając dążenia PŁ do zapewniania wysokiego standardu kształcenia prof. Jóźwik mówił o uzyskanych ostatnio akredytacjach - Kierunek nanotechnologia na Wydziale Chemicznym otrzymał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych oraz europejski certyfikat jakości EUR-ACE European Accreditation of Engineering Programmes. Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła prowadzone na Wydziale Chemicznym kierunki chemia i chemia budowlana, a na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki kierunek informatyka, przyznając mu dodatkowo Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii Partner dla rozwoju.

Innowacje w kształceniu

Rektor wymienił przykładowe inicjatywy podejmowane z myślą o satysfakcji studentów z oferowanego im kształcenia - Optymalizujemy programy studiów dostosowując je do współczesnych wyzwań rynku pracy. Jedną z innowacji w tym zakresie są Microcredentials - sposób rozwijania pożądanych umiejętności zawodowych. Nadawanie mikrokwalifikacji to nowa działalność w obszarze edukacji uczelni wymagająca odmiennego definiowania efektów uczenia się: kompetencji formalnych, nieformalnych i odpowiedniego dobrania sposobów ich weryfikacji. Realizacja tego zadania będzie jednym z celów projektu e-Close. (…) Politechnika Łódzka realizuje również projekt LOTUS będący inicjatywą EUA. Nasza uczelnia jest współodpowiedzialna za opracowanie strategii zarządzania zmianą w pedagogice cyfrowej, jakością uczenia się online i zrównoważonym środowiskiem uczenia się – wirtualnym i realnym.

Nowością jest także zapoczątkowane w tym roku akademickim wdrażanie nowej formuły egzaminu kompetencyjnego metodą case teaching, weryfikującego osiągnięcie przez studenta kluczowych kompetencji określonych dla programu studiów. To nowatorskie podejście do potwierdzania kwalifikacji określonych w Polskiej Ramie Kwalifikacji. Politechnika Łódzka jest pierwszą uczelnią w Polsce, która wprowadza taką formułę.

Oferta dla najlepszych

Prof. Krzysztof Jóźwik przedstawił założenia systemu premiującego najlepszych studentów, kandydatów i uczniów szkół średnich - „Politechnika dla utalentowanych”. - W jego ramach przygotowujemy specjalnie dedykowane konkursy i stypendia. Nowość w tej ofercie stanowi program E2TOP (Excellence in Engineering: Talents in Research with Opportunities Programme). Skierowany jest on do osób szczególnie zdeterminowanych w rozwijaniu swoich naukowych pasji już w czasie studiów. Laureaci programu realizować będą indywidualną ścieżkę studiów, będą prowadzić swoje badania pod kierunkiem mentora, otrzymają możliwość nauki w najlepszych ośrodkach badawczych na świecie, a także specjalne stypendium.

Rozwój internacjonalizacji

W tej części wystąpienia rektor mówił o podpisanych ostatnio umowach o podwójnym dyplomie z trzema uczelniami z Francji: Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ESNAM), Ecole Catholique d’Arts et Métiers de Lyon oraz Ecole Catholique d’Arts et Métiers de Strasbourg.

Uczelnia dostępna

PŁ realizuje duży, wielozadaniowy projekt „Uczelnia dostępna” finansowany przez NCBR. Rektor powiedział - Podejmujemy liczne działania podnoszące poziom dostępności architektonicznej budynków oraz dostępności cyfrowej Uczelni. Uruchomiliśmy usługę połączenia wideo z tłumaczem języka migowego dla potrzeb jednostek Uczelni, w tym m.in. dziekanatów. Trwają prace nad zorganizowaniem Centrum Doskonałości Projektowania Uniwersalnego, w którym studenci będą uczyć się zasad projektowania uniwersalnego, czyli niewykluczającego, takiego, którego efektem są produkty użyteczne dla maksymalnej liczby osób.

Inwestycje

Jak podkreślił rektor rok 2021 jest czasem inwestycji w PŁ. - We wrześniu będziemy mogli spotkać się na uroczystym otwarciu pierwszego etapu Alchemium, jesteśmy w przededniu uruchomienia przetargu na drugi etap tej wyczekiwanej inwestycji. Finalizujemy wymianę stolarki okiennej w Willi Reinholda Richtera. Do końca tego roku przewidziane jest zakończenie remontu Centrum Papiernictwa i Poligrafii. Zmienia się również Osiedle Akademickie, gdzie rozpoczęliśmy dużą inwestycję. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Politechnice Łódzkiej 6,5 miliona zł na dofinansowanie kosztów przebudowy II Domu Studenta, tzw. Mikrusa. Zgodnie z zapowiedzią, przygotowujemy żłobek oraz przedszkole dla dzieci naszych pracowników i studentów. Już we wrześniu 2022 r. rozpoczniemy tam pierwszy rok szkolny.

Skutecznie rozwijamy ideę Smart Campus PŁ. Trwa wymiana oświetlenia na kapusie A – montujemy w tej chwili inteligentne rozwiązania pozwalające na efektywne wykorzystanie energii. Mamy też system czujników monitorujących stan jakości powietrza, dzięki czemu obszar uczelni został włączony do ogólnopolskiego systemu monitorowania jakości powietrza wspieranego przez Veolia.

Zmodernizowaliśmy ośrodki wypoczynkowe w Jastrzębiej Górze oraz Rogantach.

Rok pandemii

W przemówieniu prof. Jóźwik nawiązał do minionego roku, który upłynął pod znakiem obostrzeń wynikających z pandemii. - Wiem, że za nami rok pełen wyzwań, mam jednak pewność, że dzięki odpowiedzialnej postawie i solidarności możemy patrzeć z optymizmem w przyszłość nowego roku akademickiego.(…) Bardzo sprawnie przebiega proces testowania oraz szczepień w Policlinic Centrum Medyczne Fundacji Politechniki Łódzkiej, z czego korzysta również nasza społeczność akademicka.

Współpraca z partnerami zewnętrznymi

Rektor przypomniał - W ostatnim czasie Politechnika Łódzka i Whirlpool Company Polska podpisały umowę o współpracy na rzecz rozwoju i edukacji studentów.(…) Z Województwem Łódzkim zawarliśmy umowę o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa, co jest szczególnie istotne w dobie dynamicznie postępującego i globalnego rozwoju cyfryzacji.

W czerwcu nasza uczelnia wraz z koordynowanymi przez nas klastrami (LODZistics, ICT Polska Centralna Klaster, Łódzki Klaster Fala Energii) organizuje wirtualny International Business Mixer z udziałem organizacji pracodawców oraz zagranicznych izb przemysłowo-handlowych. Będzie to pierwsze tego typu klastrowe cross-sektorowe wydarzenie organizowane w regionie łódzkim, nastawione na nawiązanie współpracy biznesowej i B+R. (...)

Politechnika Łódzka jako jedna z pierwszych szkół wyższych w Polsce, została wyróżniona prestiżowym tytułem „Uczelnia w Chmurze Microsoft”. (…)

Trzecia misja uczelni

Dużą część przemówienia rektor prof. Jóźwik poświęcił roli, jaką uczelnia odgrywa w społeczeństwie - Opracowujemy badania mające realny wpływ na poprawę jakości życia w wielu obszarach. Uniwersytet musi być otwarty na wolność poszukiwań, na nowe pytania, na dyskusje, ale musi być też otwarty dla uczniów, dla studentów, dla społeczeństwa. (…) M.in. uruchomiliśmy cykl rozmów z ekspertami na temat ekologii, prowadzimy działania popularyzujące naukę, rozwijamy współpracę ze szkołami średnimi, angażujemy się w ważne programy społeczne. W tym miejscu chciałbym również wspomnieć o niesłabnącym zainteresowaniu ofertą Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego, który jako jedyny z Polski realizuje międzynarodowy projekt edukacyjny PHERECLOS finansowany z programu HORYZONT 2020.

W listopadzie 2020 r. powołaliśmy zespół ds. zrównoważonego rozwoju, tworzony przez osoby reprezentujące wszystkie wydziały, dla których zrównoważony rozwój to nie tylko ważny obszar ich pracy zawodowej, ale i pasja. Rozpocząwszy prace, Zespół przystąpił do opracowania raportu „Politechnika Łódzka w drodze do zrównoważonego rozwoju”. Przygotowano i zrealizowano badanie ankietowe. (…) Zebrane informacje pozwolą na zdefiniowanie kierunków przyszłych działań oraz opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Politechniki Łódzkiej. Zespół wsparł także udział naszej Uczelni w międzynarodowych rankingach oraz akredytacjach. Za nami udany debiut PŁ w rankingu Impact i pozytywna wstępna ocena Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities ACEEU otwierająca możliwość ubiegania się o akredytację.

Podziękowania

Kończąc, rektor prof. Krzysztof Jóźwik podziękował za pełne zaangażowanie całej społeczności Uczelni.

- Mam zaszczyt po raz pierwszy wystąpić jako rektor na obchodach jubileuszu Politechniki Łódzkiej. Korzystając z okazji, chciałbym złożyć życzenia naszej uczelni, a więc wszystkim, którzy są częścią Politechniki Łódzkiej – studentom, doktorantom, pracownikom, absolwentom i przyjaciołom. Życzę wielu powodów do satysfakcji, osobistego rozwoju, powodzenia w realizacji śmiałych celów. Najserdeczniej życzę zdrowia i szybkiego powrotu na nasz piękny kampus.

Vivat Academia!