Zarządzanie informacją naukową

20-12-2021

Biblioteka akademicka wspomaga dydaktykę i badania naukowe udostępniając literaturę oraz uczestnicząc w procesie kształcenia. Od tego roku wprowadzony został obowiązkowy przedmiot „Zarządzanie informacją naukową”.

 

 

Biblioteka od wielu lat włącza się w kształtowanie umiejętności informacyjnych w posługiwaniu się elektronicznym warsztatem pracy naukowej. Zajęcia obejmujące scholarly information literacy skills (akademickie umiejętności informacyjne) są organizowane dla studentów przygotowujących się do pisania pracy końcowej. Zaufanie, jakim wykładowcy darzą specjalistów informacji naukowej, przekazując godziny dydaktyczne seminariów na zajęcia information literacy przynosi efekty w postaci prac dyplomowych, opartych na rzetelnym przeglądzie literatury, z poszanowaniem praw autorskich.

Zajęcia prowadzone dotychczas na zaproszenie wykładowców doczekały się wewnętrznych regulacji. Decyzją władz uczelni od roku akademickiego 2020/2021 do programów studiów włączono proseminarium dyplomowe, na którym z 15 godzin 5 prowadzą bibliotekarze, a studentów II roku I stopnia objęto obowiązkowym przedmiotem „Zarządzanie informacją naukową” zgodnie z Uchwałą nr 20/2020 Senatu Politechniki Łódzkiej w sprawie ustalenia wytycznych dla rad kierunku studiów dotyczących tworzenia i doskonalenia projektów programów studiów I i II stopnia.

Przedmiot „Zarządzanie informacją naukową” prowadzony w formie blended learningu obejmuje 2 godziny kursu e-learningowego oraz 3 godziny ćwiczeń pod okiem bibliotekarza-dydaktyka, specjalisty informacji naukowej.

Część asynchroniczna zastępuje wykład zawierający teoretyczne wprowadzenie w tematykę wyszukiwania informacji naukowej, budowania strategii wyszukiwawczej, krytycznej oceny informacji i selekcji oraz prawnie uzasadnionego korzystania z dzieł innych twórców. Część praktyczna, w formie ćwiczeń, realizuje program w oparciu o elektroniczne źródła informacji naukowej (deep web) w tym licencjonowane oraz otwarte zasoby wiedzy (open access). Rozwija umiejętności wyszukiwania w bazach danych, serwisach czasopism i książek pełnotekstowych, budowania strategii wyszukiwawczej oraz selekcji informacji. Zwraca uwagę na zasady korzystania z literatury naukowej zgodnie z jej statusem prawno-autorskim, przybliżając elementy prawa autorskiego oraz wolnych licencji. Przygotowuje do budowania własnej bazy wiedzy za pomocą narzędzia Mendeley (red: Mendeley jest narzędziem służącym do zarządzania literaturą, dzielenia się nią oraz wspomagającym współpracę.).

Pierwsze efekty zauważalne są już podczas ćwiczeń, gdy studenci doświadczają odnalezienia literatury o wysokim stopniu specjalizacji i szczegółowości w odróżnieniu od wiedzy, którą obligatoryjnie muszą przyswoić z podręczników i skryptów. Doskonałym doświadczeniem dla prowadzących i studentów jest możliwość pracy w grupach, współdzielenie literatury, sporządzanie notatek i komentarzy w tekstach publikacji, które wyznaczają kolejne etapy pracy np. nad grupowym projektem. Wartością dodaną jest możliwość wstawiania odwołań do literatury, tworzenie bibliografii załącznikowej w pracach pisemnych. Mendeley doskonale sprawdza się w pracy ze studentami, wystarczy jedynie ich zainteresowanie i chęć zdobywania, tak potrzebnych w procesie studiowania, umiejętności zarządzania informacją naukową.

Warto podkreślić, że mimo obligatoryjnego przedmiotu na I stopniu studiów bibliotekarze nadal, w odpowiedzi na zapytania wykładowców, włączają się w kształcenie studentów II stopnia, doktorantów z Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej czy doktorantów wdrożeniowych. Zapraszamy do współpracy wszystkich nauczycieli akademickich, dla których umiejętność wyszukiwania literatury naukowej jest ważną częścią procesu kształcenia.